HHN anonse pwochen li yo konferans patnè. Ansanm ak pwojè men yo ak pye yo ak espwa pou Ayiti. Nou pral ranmase anpil founisè swen sante, lidè yo ak ofisyèl gouvènman an diskite sou solisyon ak defi fè fas chak jou nan fournir kalite siperyè swen sante dirab pou moun yo nan Ayiti.

Swiv lyen ki pou enskri pou kote a ak dat ki pi byen adapte orè ou:

June 26, 2019
http://bit.ly/GrandGoaveJune26

June 28, 2019
http://bit.ly/LesCayesJune28

HHN announces its next partner to partner conferences. In conjunction with The Hands & Feet Project and Hope for Haiti. We will be gathering many healthcare providers, leaders and government officials to discuss solutions to challenges faced every day in delivering high quality sustainable healthcare to the people of Haiti.

Follow the link to register for the location and date that best fits your schedule:

June 26, 2019
http://bit.ly/GrandGoaveJune26

June 28, 2019
http://bit.ly/LesCayesJune28